Uw privacy

KnipsterRuth gaat zorgvuldig om met uw gegevens. Door het maken van een afspraak gaat u akkoord met onderstaande.  Ruth van der Vijver van KnipsterRuth is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens, die KnipsterRuth verwerkt
KnipsterRuth verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan KnipsterRuth verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die KnipsterRuth verwerkt:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres (optioneel)
 • Bankrekeningnummer
 • Gegevens over de behandeling (en) die KnipsterRuth bij u uitvoert

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die KnipsterRuth verwerkt van u:

 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers.

De klantgegevens zijn opgeslagen in een bestand, dat met een wachtwoord beveiligd is. Alleen de administratie beschikt over dit wachtwoord.

Met welk doel en op basis van welke grondslag KnipsterRuth persoonsgegevens verwerkt

KnipsterRuth verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Om te kunnen bellen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Te informeren over wijzigingen van mijn diensten
 • Het op de juiste wijze kunnen uitvoeren van een haarbehandeling
 • Eventueel plaats ik een foto van uw coupe op social media, maar nooit zonder uw toestemming

Geautomatiseerde besluitvorming
KnipsterRuth neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Hoe lang KnipsterRuth persoonsgegevens bewaart

KnipsterRuth bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. KnipsterRuth hanteert de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
Alle gegevens worden bewaard zolang de betrokkene klant is bij KnipsterRuth.

Delen van persoonsgegevens met derden
KnipsterRuth verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die KnipsterRuth gebruikt
KnipsterRuth gebruikt geen cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door KnipsterRuth en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij KnipsterRuth een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die KnipsterRuth van u beschikt in een computerbestand naar u of een ander, door uw genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@KnipsterRuth.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraagt KnipsterRuth een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. KnipsterRuth reageert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

KnipsterRuth wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe KnipsterRuth persoonsgegevens beveiligt
KnipsterRuth neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@KnipsterRuth.nl